Genç girişimcilerde kazanç istisnası gençlerin bizzat kendi işlerini kurmalarını özendirmeye yönelik getirilen bir farklı istisna türüdür. Bu istisna genç kuşakların herhangi bir iş yerinde ücretli çalışma beklentileri yerine kendi işini kurma, daha açıkçası girişimci olma hevesini özendirmeye yöneliktir.

İstisnadan, 6663 sayılı Kanunun Resmî Gazete’de yayımlandığı 10/2/2016 tarihinden itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunanlardan Kanunda öngörülen şartları taşıyanlar yararlanır. (Daha önceden işe başlayan mükelliflerin faydalanması söz konusu değildir)

İSTİSNADAN FAYDALANMA ŞARTLARI

1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması, (4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde tespit edilmektedir)

2. Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış olması, (Ancak buna karşılık istisnadan yararlanma aşaması içerisinde 29 yaşını dolduranlar, istisnadan yararlanmaya devam edeceklerdir. Örneğin 28 yaşında istisnadan yararlanmaya başlayan bir kişi 29 ve 30uncu yaşlarında istisnadan yararlanmaya devam edecektir)

3. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz)

4. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması, (herhangi birisi bile taşımazsa bu istisnadan faydalanamamaktadır)

5. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

6. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

İSTİSNANIN UYGULANMASI

1. Mükellef tüm şartları taşıyarak istisnadan yararlanmaya hak kazanmışsa, ve sonradan ek olarak başka faaliyetlere yönelmişse söz konusu istisnadan sadece ilk başvurduğu ve hak kazandığı girişim için 3 vergi dönemi boyunca muaf olabilecektir. Çünkü ilk defa yararlanma hakkını ihlal etmiş sayılacaktır. (Ör: 2016 Şubat’ta Mimarlık faaliyetlerine başlıyor, sonradan 2017 Mart’ta danışmanlık, 2018’te başka bir faaliyete başlıyor; bunun sonucunda 2017’de başlattığı için 2019’daki, 2018’de başlattığı faaliyet için 2019 ve 2020’deki istsisnadan yararlanamayacaktır; yani sürenin uzatılması mümkün değildir)

 

2. Herhangi bir nedenle faaliyetlerini başlattığı ve istisnadan yararlanması süresince faaliyetlerini durdurup tekrar başladığı takdirde,ilk  çalıştığızaman kadar istisnadan yararlanabilecektir. Tekrar başlatması sonucu yararlanması söz konusu değildir. (Ör: 2016 Şubat’ta Mimarlık faaliyetlerine başlıyor, 2017 Mart’ta faaliyetlerini durdurup, 2018’de tekrar başlıyor. Buna göre sadece 2016 ve 2017 istisnasından yararlanabilecektir)

3. Herhangi bir sebeple faaliyetlerini ticari, zirai ya da mesleki faaliyet olarak değiştirmesi durumunda istisnadan kalan süre kadar yararlanabileceklerdir.

İSTİSNA TUTARI

· Her vergilendirme döneminde yıllık 75.000 TL olup, istisna tutarının altında gelir elde edilmişse bile kalan miktar gelecek yıla devredilemez!

· 3 dönemden önce işin terkedilmesi durumunda 75.000 TL’yi aşan verginin fazla olan kısmı devredilemez ve gelir vergisine tabi tutulur. (Ör: Bir girişimci 80.000 TL gelir elde etti ve Kasım 2016’da işi bıraktı, 75.000 TL istisnaya dahil olacak olup, 5.000 TL vergiye tabi tutulacaktır)

· Eğer ki birkaç faaliyetten gelir elde ediliyorsa onların toplamına istisna uygulanır, fazla olan tutar gelir vergisine tabi tutulur. (İnşaat faaliyetleri 50.000 + mimarlık 60.000 TL gelir kazandıysa 110.000–75.000= 35.000 TL vergiye tabi olur)

· 75.000 TL’den düşük gelir elde ettiklerinde, gelirleri kadar istisna söz konusudur. (Ör: 50.000 TL gelir elde etti, 50.000 TL’lik istisnaya tabi tutulur)

DETAYLI BİLGİ İÇİN:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160505-8.htm