KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLETİŞİM İZNİ

Açık Rıza


KVKK gereğince, BIGG+ Mentor Arayüzü Programı kapsamında Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti. ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti. , Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Bu kapsamda Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti. ile paylaşılan kişisel verilerinizin (özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere) KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca aşağıda belirtilen kapsamda işlenmesine açık rıza vermektesiniz.


Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Amacı

Bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti. ’nin ne tür kişisel veriler topladığını, bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını, Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti. ’nin kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini, Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti. ’nin işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi, elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi siz değerli müşterilerimize aktarmaya çalışacağız.


1. İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti. ’nin daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyadı, cep telefonu numarası, e-posta, adres) sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler BIGG+ Mentor Arayüzü Programında, açık rızanıza istinaden, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.2. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek ve güncellemek için, üçüncü kişilere aktarılan kişisel verilerinize güncellemeleri bildirmek ve izinlerinizi kaldırmak gibi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz diğer tüm haklarınızı kullanmak amacıyla, (0312) 446 22 22 no’lu telefondan veya “info@girisimmerkezi.com veya girisim@girisimmerkezi.com” mail adresinden Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti. ’ye başvurabilirsiniz.3.Kişisel Veri Saklama Süresi

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onay, onayın geri alındığı, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak; onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.


4. BIGG+ Mentor Arayüzü Programından Ayrılma ve iletişim iznini iptal etme

Söz konusu izninizi geri almak ve bilgilendirme amacıyla gönderilen iletilerin artık gönderilmesini istemediğiniz takdirde, dilediğiniz zaman, izni verdiğiniz yöntemle (sms, e-posta, web sitesi ve diğer usuller) bu talebinizi Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti. ’ye iletebilirsiniz ve her zaman  “info@girisimmerkezi.com veya girisim@girisimmerkezi.com” adresine e-posta gönderebilirsiniz.


5.Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti. ,BIGG+ Mentor Arayüzü Programı üyeliğine ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti. yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.6.Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti. için önemli bir konudur. Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti. ,kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti. kişisel verileri depolarken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi/mobil uygulama aracılığıyla Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti. ’ye  kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti. ,kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti. gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti. bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir. 7.Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde Yapılacak Değişiklikler

Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti. ,işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzninde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzninin “www.girisimmerkezi.com” sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İznindeki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz BIGG+ Mentor Arayüzü Programı üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.


8.Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.


9.Elektronik İletişim İzni

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza bilgilendirme amaçlı her türlü fiziksel ve elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak; Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti. tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki 3. taraflarla paylaşılacaktır. Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms, e-posta ve diğer elektronik iletişim yollarıyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

Müşteriler, kişisel verilerinin Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti. tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiklerini kabul ve beyan eder. Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti. ,söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.

Müşteri işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, açık rızanızla elektronik haberleşme işletmecisi tarafından işlenen ve elektronik haberleşme işletmecisiyle aramızdaki hukuki ilişkiye istinaden bizimle paylaşılan konum verilerinizin, size özel bilgilendirme amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla işlenebilmesine rıza vermiş olacaksınız. İletişim izninizi geri almak istediğiniz takdirde, dilediğiniz zaman, izni verdiğiniz yöntemle (sms, e-posta, web sitesi ve diğer usuller) bu talebinizi Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti. ’ye iletebilirsiniz.