GİRİŞİM MERKEZİ

Yönetim Danışmanlığı

Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti., işletme sahiplerine,
yöneticilerine ve girişimcilere işletme geliştirme çalışmalarında ihtiyaç duydukları
“Eğitim”, “Danışmanlık” ve “Proje Uygulama” hizmetlerini vermektedir. Girişim Eğitim
ve Danışmanlık Merkezi akademik birikimini sektör deneyimleriyle bir araya getiren
danışmanlarıyla 20 yıldır faaliyet göstermektedir.

İş Süreçleri Yönetimi ve Süreç Geliştirme Programı
Büyüme ve Dış Ticareti Geliştirme Programı
Stratejik Gelişim ve Sürdürülebilirlik Programı
Z
İşletme Analizi (Status Rating)
l
Stratejik Büyüme İş Planı
Gelecek Stratejileri Konferansı

İş Süreçleri Yönetimi
ve Süreç Geliştirme Programı

1

Analiz

2

Süreç İyileştirmelerinin Gerçekleştirilmesi

3

Organizasyon Modelinin Oluşturulması

Programın Kazandırdıkları

N

Operasyonel maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin arttırılması

N

İşletme aktivitelerinde bulunan gizil risklerin ortadan kaldırılması

N

Çalışan memnuniyet oranı ve verimliliğinin arttırılması

N

İşletme fonksiyonlarının sürdürülebilirlik ve ölçülebilirliğinin arttırılması

N

Etkin kaynak kullanımının güçlendirilmesi

N

İşletme gelir ve iş modellerinin çeşitlendirilmesi

İş Süreçleri Yönetimi ve Süreç Geliştirme Programı, işletme fonksiyonları arasında bulunan, zaman içinde kendini tekrarlayan, gelişen ve sürekli devinim halinde bulunan aktivitelerin düzenlenmesi ve yeniden tasarımı yoluyla işletmenizin operasyon verimliliğini artırmayı amaçlar.

Uygulama Adımları

İşletmenin strateji ve hedef yapısı, organizasyon ve yönetim yapısı, üretim sistemi, satış ve pazarlama sistemi, finansman sistemi ve insan kaynakları yönetimi gibi kritik özellikleri toplamda 77 kontrol noktası üzerinden analiz edilir. Bu sayede işletmenin, kendi gelişim yolunun hangi aşamasında olduğu ortaya çıkarılır.

Projenin amacı ve işletmeye sağlaması hedeflenen katkıları bu aşamada bir seminer aracılığıyla tüm paydaşlarla paylaşılır.

İşletme analizi aşamasında tespit edilen sorunlara yönelik, iyileştirilmesi/tasarlanması gereken 5 iş sürecinin belirlenip analiz edildiği bölümdür.

Belirlenen 5 sürecin iyileştirilmesi/tasarlanması için oluşturulacak 5 proje takımının belirlendiği ve gerekli eğitimleri aldıkları aşamadır. Bu eğitimlerin ardından danışman ekibin rehberliğinde proje takımları; iş süreçlerinin detaylı analizi ve iyileştirme/tasarım çalışmalarını gerçekleştirir.

Danışman ekip ve proje takımlarının süreç iyileştirmelerini tamamladığı; bunun yanında, daha önce ortaya çıkarılmayıp işletme aktiviteleri ve döngüleri arasında gizli olarak bulunan süreçlerin tasarlandığı aşamadır. Ayrıca, sürekli iyileştirme aktivitelerinde sorumlu yeni proje takımları bu aşamada oluşturulur.

İşletmenin gelişim yoluna ve süreçlerine uygun organizasyon yapısının oluşturulduğu evredir. Ayrıca işletmenin gelişim planına uygun insan kaynakları ihtiyacı da bu aşamada belirlenir. Son olarak işletmenin stratejik açılımlarına göre gelecek dönemde ihtiyaç duyulacak organizasyon yapısı ve insan kaynakları ihtiyacı tanımlanır.

Büyüme ve Dış Ticareti Geliştirme Programı

1

Analiz

2

Dış Ticaret Eğitimleri

3

Stratejik Yönetim Eğitimleri

4

Uluslararası Pazarlama Uygulamaları

5

Dış Ticaret Yapısında İyileştirmeler

Programın Kazandırdıkları

N

Dış ticaret personelinin bilgi ile donatılması

N

Kurumsal olarak dış ticaret yapısının iyileştirilmesi

N

Hedef ürünlere yönelik uluslararası pazar araştırmalarının yapılması

N

Dış ticaret personelinin uluslararası bakış açılarının geliştirilmesi

N

İşletmenin toplam yapısında ölçülebilir etkinlik artışının sağlanması

N

Stratejik Büyüme Yönetimi konusunda şirket yöneticilerinin deneyim kazanması

Dış ticarete yönelik eğitim ve birebir firma-danışman görüşmelerini dönüşümlü olarak sunan program, giderek zorlaşan rekabet ortamında yurtdışı pazarlara ulaşmanın getirdiği zorlukları aşan, sürdürülebilir bir uluslararası ticaret yapısı kurmanıza ve bu yapıyı sürekli iyileştirme yöntemiyle kontrol edebilmenize olanak sağlar.
Stratejik yönetim ve büyüme yönetimine dair program kapsamında sağlanan eğitim ve uygulamalar, işletmenizin uluslararası ticaret aracılığıyla sürdürülebilir büyümenin hedeflendiği bir yapıya kavuşturulmasını amaçlar.

Uygulama Adımları

Danışman ekip, işletmenin kurumsal açıdan dış ticaret yapısını inceler ve bu yapının ön analizini işletmeye sunar.

İşletme dış ticaret yapısı ve personelinin eğitimler yoluyla güçlendirildiği aşamadır. Bu kapsamda;

“Temel Dış Ticaret Bilgileri” Eğitimi

“Uluslararası Ticarete Başlangıç” Eğitimi.

İşletmenin ilgili personeline sunulur.

İşletmenin sürdürülebilir büyümesine katkı sunacak, KOBİ’lerde gözlemlenen gerçek örneklerle uygulamaları olarak eğitimler gerçekleştirilir. Bu kapsamda:

“Stratejik Planlama”

“Büyüme Senaryoları”

Eğitimleri, ilgili personel ve işletme sahiplerine sağlanır.

Danışman ekip, Uluslararası Pazar Araştırma sistematiğinin firmaya özgü birebir uygulamasını gerçekleştirir.

Firmanın dış ticaret kurumsal yapısının ve uygulamalarının denetlendiği aşamadır. Birebir görüşmeler, işletmenin sistemini oluşturmasıyla birlikte karşılaştığı sorunlar ve iyileştirme alanlarının tartışıldığı rehber niteliğindeki aşamadır.

Tüm çalışmaların danışman ekip tarafından yorumlandığı, dış ticaret süreçlerinde eksiklikler, iyileştirme önerileri ve geleceğe yönelik yaklaşımların paylaşıldığı aşamadır.

Stratejik Gelişim ve Sürdürülebilirlik Programı

1

Mevcut Durum Analizi

2

Sektör Analizi

3

SWOT Analizi

4

Stratejik Açılımlar

5

Aksiyon Planı

Programın Kazandırdıkları

N

İşletmenin mevcut gelişim evresinin tanımlanması

N

İşletme kaynaklarının en etkin dağılım ve kullanımının sağlanması

N

İşletmenin geleceğine yönelik vizyoner bakış açısının genişletilmesi

Stratejik Gelişim ve Sürdürülebilirlik Programı, işletmenizin gelecekte bulunmasını istediğiniz noktaya bugünden, gelecekte bulunan bir noktadan da bugüne bakarak belirlendiği, stratejik bir çalışmadır. Program, işletmenin geleceğe dönük stratejilerinin, bu stratejilere ilişkin taktiksel adım ve hedeflerin belirlenmesini amaçlar.

Uygulama Adımları

Bu evrede işletmenin mevcut durum analizi gerçekleştirilir. İşletmenin günümüze dek geçtiği evreler ve işletme fonksiyonlarının gelişim durumları bu bölümde analiz edilir.

Danışman ekip, işletme fonksiyonlarında gerçekleştirilmesi gereken acil iyileştirme/geliştirme hedef ve önerilerini bu aşamada paylaşır.

İşletmenin içinde bulunduğu sektör ve pazarların analizi ile birlikte, gelecek dönemde sektörde beklenen eğilim ve beklentiler bu evrede analiz edilir.

Danışman ekip, işletme sahibi ve ilgili yöneticilerle, işletmenin güçlü ve zayıf yanları ile işletmenin gelecek dönemde karşısına çıkması beklenen fırsat ve tehditleri analiz eder.

Danışman ekip; mevcut durum analizi, sektör araştırması, SWOT analizi ve işletmenin bulunduğu gelişim evresine göre işletmenin stratejik açılımlarını işletme ile paylaşır. Bu evre stratejiler üzerinde yoğun tartışma ve fikir alışverişlerinin bulunduğu kolektif bir süreçtir.

İşletmenin stratejik açılımlarının belirlenmesiyle, bu stratejilere ilişkin taktiksel adımlar ve stratejik hedefler belirlenir. Bunun yanında bu stratejilere ve taktiksel adımlara ilişkin aksiyon planı bu aşamada oluşturulur.

İşletme Analizi
(Status Rating)

Programın Kazandırdıkları

N

İşletmenin gelişim düzeyinde destek fonksiyonlarında mevcut durumun saptanması

N

İşletmenin hedeflerine ilişkin fonksiyon ve aktivite gelişim alanlarının tespit edilmesi

N

İşletmenin sektör yapısına göre bulunduğu konumun belirlenmesi

N

İşletme aktivitelerinde verimsizlik ve görünmeyen maliyet ortaya çıkaran alanların belirlenmesi

İşletme analizi, işletmenizin gelişim sürecinin neresinde bulunduğunu bulmak amacıyla, işletmeden elde edilen veriler ışığında, temel ve destek fonksiyonlarının röntgenini içeren bir analiz çalışmasıdır. Çalışma süresince işletme temel fonksiyonları bazında ele alınırken, bu fonksiyonlar altındaki ana iş grupları çeşitli sorularla analiz edilir ve alt aktiviteler düzeyinde bilgi akışının olması sağlanır.
Uygulanan analiz, işletme fonksiyonlarında 77 kontrol noktası üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Uygulama Adımları

İşletmenin geçmişten bugüne yaşadığı gelişmeler ışığında, gelecek dönemde yaşanabilecek değişimlerin işletmeyi nasıl etkileyeceğini belirleyecek şekilde işletme strateji ve hedefleri bu aşamada analiz edilir.

Temel fonksiyonlarda görev ve sorumlulukların, yönetim yapısının analizi örgütlenme ve yönetim yapısı analizi ile gerçekleştirilir.

Üretim sistemi analizi, temel üretim özellikleri, üretim iş akışı ve üretim planlaması, üretim teknolojisi, makine ve ekipmanlar, üretimde kullanılan hammadde ve yardımcı malzemeler, iş gücü ve yerleşim yeri özellikleri değerlendirmeleri sonucu ortaya konur.

Pazarlama ve satış sistemi analizi, sektör, rekabet, fiyatlandırma, müşteri ilişkileri, dağıtım ve promosyon, dış ticaret ve pazarlama planlaması iş grupları analiz edilerek gerçekleştirilir.

Finansman yönetim sistemi, nakit yönetimi, yatırım analizi, karlılık analizi, maliyet analizi ve mali yapı değerlendirmeleri ışığında analiz edilir.

Danışman ekip, insan kaynakları planlaması, eğitim ve gelişim işlevi, performans izleme ve değerlendirme, işe yerleştirme, çalışan memnuniyeti ve kurumsallık gibi alt başlıklarda işletmenin insan kaynakları yönetiminin analizini gerçekleştirir.

İşletmenin temel ve destek fonksiyonlarının analizleri ile birlikte temel fonksiyonlar bazında danışman ekip yorum, öneri ve tespitleri işletmeye sunar.

Stratejik Büyüme
İş Planı

1

Kontrol Noktası

2

Sektör Analizi

3

Stratejik Açılımlar

4

Pazarlama Planı

5

Üretim Sistemi Gelişim Planı

6

Finansal Projeksiyon

Programın Kazandırdıkları

N

Organizasyon yönetiminin sürdürülebilir hale getirilmesi

N

Ürün/hizmet kalitesinin arttırılması

N

İşletmenin tüm paydaşlarının stratejik hedefler etrafında ortaklaşması

N

Çevresel faktörlere yönelik risk yönetiminin güçlendirilmesi

N

İşletmenin pazarlama ve üretim yönetiminin güçlendirilmesi

N

İşletmenin stratejik hedefleriyle uyumlu etkin bir finansman yönetim yapısının oluşturulması

Stratejik Büyüme İş planı, işletmenizin kurumsal yönetim sistemi ve gelişim yapısının kapsamlı şekilde düzenlendiği, işletme fonksiyonlarına ilişkin gelişim planlarının oluşturulduğu bir programdır. İşletmeden elde edilen kapsamlı veriler, kurumsal stratejik karar, hedef ve gelişim planlarının oluşturulması esnasında detaylı bir biçimde analize tabi tutulur.

Uygulama Adımları

İşletmenin strateji ve hedef yapısı, organizasyon ve yönetim yapısı, üretim sistemi, satış ve pazarlama sistemi, finansman sistemi ve insan kaynakları yönetimi toplamda 77 kontrol noktası üzerinden analiz edilir. Bu sayede işletmenin, kendi öz gelişim izleğinin hangi aşamasında olduğu ortaya çıkarılır.

Kapsamlı piyasa ve talep yapısı araştırması bu aşamada gerçekleştirilir. İşletmenin içinde bulunduğu sektör ve hitap ettiği müşteri segmentasyonlarında gerçekleşmesi beklenen değişim ve eğilimlerin analizi ışığında işletmenin iş modeli danışman ekip tarafından analiz edilir.

Bu evrede verimli yönetim sistemlerinin en önemli uğraklarından birini oluşturan “yönlendirici, motive edici ve tanımlı hedefler”le, işletmenin gelecek dönem vizyon, misyon ve stratejik açılımları belirlenir.

İşletmenin hedef talep grupları, bu gruplara nasıl ulaşacakları, ürünlerinin pazarda ortaya çıkardığı değer ve bu değerin bedeli, hangi pazarlama araçlarının kullanılacağı gibi bilgileri içeren pazarlama planı bu aşamada ortaya çıkarılır. Pazarlama planı aynı zamanda, pazarlama temel hedefleri, rekabete yönelik önlemler, yıllık hedefler, fiyatlama, tanıtım metotları, yıllık tanıtım ve pazarlama aktivite planı ile ürün geliştirme çalışmaları gibi kapsamlı bir çalışmayı ifade eder.

Bu aşamada satış ve pazarlama stratejileriyle denge ve ilişkilerin kurulmasını sağlayan üretim sistem analizi ve üretim sistemi gelişim planı hazırlanır. Bu çalışma neticesinde, makine ekipman geliştirme ve temin planı, üretim girdi analizi ve üretim girdileri temin planı, üretim iş gücü analizi ve işgücü iyileştirme ve temin planı, üretim iş yeri özellikleri analizi ve geliştirme önerilerini içeren bir çalışma ortaya konur.

İşletmenin stratejik planına uygun bir finansman yönetim yapısı bu aşamada düzenlenir. Bu kapsamda, işletme gelir gider analizi, başabaş noktası analizi, nakit akışı ve karlılık analizi gibi çalışmalar gerçekleştirilir. Bu kapsamda ikinci aşamada ise işletmenin stratejik iş planına uygun finansal projeksiyon ve analizler danışman ekip tarafından hazırlanır.

Gelecek Stratejileri
Konferansı

1

Etkinlik ve Çalışma Tasarımı

2

SWOT Analizi

3

"Ne? & Nasıl?"

4

Strateji, Hedef ve Uygulama Planı

5

Gelecek Stratejileri

Programın Kazandırdıkları

N

Sektör ve çevrenin oluşturduğu eğilimlerin işletme veya kuruma yüklediği görevlerin tespiti

N

Tüm paydaşlar arasındaki farklı fikir ve görüş ayrılıklarının ortak potada eritilerek, ortak bakış açısına dayanan yönetime ulaşılması

N

İşletme veya kurumun kısa, orta ve uzun vade hedeflerin ve bu hedeflere ilişkin görev ve somut uygulama adımlarının belirlenmesi

N

Geleceği birlikte planlama sonucu ortaya çıkan insan kaynağı motivasyon, bağlılık ve verimlilik artışı

Gelecek Stratejileri Konferansı, işletme veya kurumunuzun, geçmiş ve mevcut durumuna yönelik tespitlerin, geleceğe yönelik hedeflerin grup çalışması temeline dayalı olarak tüm paydaşlarla birlikte belirlendiği bir strateji geliştirme çalışmasıdır. Çalışma ortak aklın harekete geçirilmesi, tüm fikirlerin ve bakış açıların ortak bir platformda kolektif bir biçimde ortaya konmasını amaçlar.

Uygulama Adımları

Danışman ekip, işletme veya kurumun özel ihtiyaçlarına göre konferans sırasınca tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlik ve çalışmaları tasarlar.

Konferans sırasında, paydaşlar öncelikle işletme veya kurumun gelişim evreleri ve bugününü değerlendirirler. İşletme veya kurumun SWOT analizi bu adımda gerçekleştirilir.

Paydaşlar sektörde ortaya çıkan eğilimleri değerlendirirler. Bu değerlendirmelere göre işletme veya kurumun gelecekte “neleri”, “nasıl” yapması gerektiği belirlenir.

Daha önce yapılan çalışmalara göre, işletme veya kurumun stratejileri, hedef ve uygulama planları ortak çalışmayla oluşturulur.

Gelecek Stratejileri Konferansı’dan paydaşların tartışmaları sonucu ortaya çıkan sonuç, karar ve hedefler danışman ekip tarafından yorumlanıp, işletme veya kurumun “gelecek stratejileri”, görüş, tespit ve önerileriyle birlikte rapor halinde sunulur.

Bize Yazın

Girişim Merkezi

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi Meydan İstanbul AVM No:62A Ümraniye/İSTANBUL
Tel: +90 312 446 22 22
info@girisimmerkezi.com